Ел табла

Ел таблаЕл табла, това са основната градивна част на всяка ел инсталация. Електрическите силови табла за ниско напрежение са пдложени на натоварване, което предизвиква бързо старене на материалите.

Ел табла трябва да са сигурни и ндеждни не само за да не останем без ток, а и от гледна точка на сигурността и бзварииното ползване на ел инсталация и захранваните от нея електроуреди и машини.

 За да сте сигурни, че вашето ел табло е изправно, надеждно и безопасно трябдва да го подменяте веднъж на 12 до 15 години. Толкова е живота на токовдещите части отреден от производителите на електро апартура. Безпроблемното ползване на електрическите табла налага също  по-чести профилактични прегледи, поне  веднъж на 2 години. Профилактичните прегледи са важни те показват дефекти в начална фаза, като нагари, хлабави връзки, окислени тоководещи части, шини и електричеснки снадки. Отстраняването на дефектите в начална фаза гарантира безаварийна работа на таблото.

Монтаж и смяна на ел табла

На база казаното по-горе някои от вас веднага ще пресметнат, че електрическо им табло е на 25 или 30 години и ще кажат „работи си“. Да,  ел.таблото работи ,но се получват по-големи температурни разширения и загуби на елктричество, което се натрупва във сметката ви. Такива стари табла са опасни за здравето и създават опасност от пожари при евентуални по-големи натоварвания (използване на мощни отоплителни уреди, проточни бойлери и климатици). При стари електрически табла има опасност предпазителите да не реагират на късо съединение, да прегреят до температурна достатъчна да възпламени изолацията на кабелите в таблото.

Затова при първа възможност направете профилактика на вашето ел табло. Повикайте си професионален електротехник за оглед и при нужда сменете старто си табло. Ние сме професионални електротехници и извършваме изграждане на нови електро табла, смяна на стари ел табла с нови електрически табла, ремонт на елктрически табла, смяна на предпазители, смяна на кабели и тоководещи шини и елменти. Извършваме профилактика на ел табла. Разполгаме с електртехник за авариини ремонти 24/7 за София.

Важно е да знаете, че при падане на автоматичният предпазител се пробва да се вдигне само веднъж!

ако токовият кръг продължава да окъсява веригата, то не вдигайте повече предпазителя. При всяко вдигане на предпазителя или смяната на витлов предпазител в такъв случай създава късо съединение, което прави дъга или искра. Това може да причини пожар в електрическата ви инсталация или пробив в диелектрика. Ако усеетите миризма на изгорял кабел, бакелит или други електрически изолатори, спрете тока от главният предпазител незабавно! Прекомерното нагряване на кабели и изолационни материали може да подпали самият кабел, всички кабели в битови условия са горими и поддържат горенето.

Предлагаме доставка, ремонт и монтаж на ел табла, както и монтаж и  смяна на електрически табла. Подмяна на ел табла

Comments are closed.